nemogoody

Friday, March 09, 2007

شش روز مانده به رفتن

سلام برهمگی

باز دوباره نزدیک عید شد و من شش روز دیگر برمی گردم خانه.
چه حس خوبی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home