nemogoody

Tuesday, July 11, 2006

بعد از باران

سلام بر همگی

یک روز بعد از باران برای گذاشتن کیسه آشغال در سطل ذباله که در حیاط پشتی قرار دارد به یک مورد جالب بر خوردم به نظر شما این چیست و اندازه آن چه قدر است:برای خودم بسیار جالب بود و به فکر گرفتن عکس از آن افتادم ولی به قول آقای کاووسی "دیجیتالم کجا بود بابا" من هم برای بی نصیب نماندن بلافاصله موبایل مبارک را در آوردم و از تکنولوژی دیجیتال آن استفاده کردم در هر صورت اگر تصویر واضح نیست به این دلیل است.و اما اندازه واقعی آن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
سکه ای که در کنار این حلزون فتوژنیک می بینید سکه ای به اندازه یک سکه "یک قرانی" است برای کسانی که یک قرانی را به یاد ندارند بگویم که براب یک سکه یک پنسی است.برای خودم که جالب بود .برای شما چطور؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home