nemogoody

Sunday, January 21, 2007

جای بسی تاسف

سلام بر همگی

به دلیل سرمای هوا من هم کمی یخ زده ام برای همین با وجود مطالب زیادی که دارم نمی توانم آنها را به صورت پست های مرتب بنویسم و ارسال کنم . فقط در این بین خواندن این خبر به شدت من را عصبانی کرد و کمی یخم باز شد.

نمی دانم عصبانیت من به دلیل بی شرمی نویسندگان این متن است یا عدم عکس العمل افراد مسول است. شما بخوانید و قضاوت کنید. در این نوشته خلیج ، خلیج جعلی عربی و خلیج فارس چند بار تکرار شده اند که باعث می شود در ذهن خواننده این تداعی شود که همه یکی هستند و بعد از یکی دو سال کلا بشود خلیج دیگران و نه خلیج فارس.

از آن که بگذریم من فکر می کردم فجر یک کلمه عربی است و نمی دانستم که فجر فارسی است چون بنابر آموخته های این جانب معادل فارسی این کلمه بامداد است.

جای بسی تاسف است که باید این چنین هویت خودمان را از دست بدهیم و آب هم از آب تکان نخورد

1 Comments:

At 6:26 PM, Anonymous Anonymous said...

به به، بالاخره به روز کردی، فعلا هویت را بی خیال شو که مملکت از دست رفت
اوضاع بی ریخت است

 

Post a Comment

<< Home