nemogoody

Monday, August 24, 2009

همه زندگی

سلام بر همگی

من یک سوال دارم و چرا همه از زندگی توقع آسان بودن، دارند؟ چرا همه فکر می کنند اگر صبح زود بروند سر کار و در طول روز مشغول باشند و شب خسته و کوفته برگردند خانه اشکال دارد؟ مگر همه مردم دنیا چطور زندگی می کنند؟ مگر همه میلیاردرهستند؟ مگر پدر و مادرهای ما کار نکردند؟ درست است در ایران مشکلات مضاعف هستند ولی خوب اصل قضیه نفی نمی شود ؟ من نمی گویم هیچ مشکلی وجود ندارد ولی باید پذیرفت که این سختی ها و مشکلات خود زندگی هستند. باید کار کرد تا پول در آورد، باید سر گاز ایستاد گرما خورد تا غذای سالم و باب طبع و خوشمزه حاضر بشود، باید رفت تو سالن ورزش عرق ریخت و نفله برگشت خانه تا سلامت و خوش اندام بود .زندگی همه این هاست و نه چیز دیگری!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home