nemogoody

Friday, July 18, 2008

من هستم یعنی می خواهم دوباره بنویسم

سلام بر همگی

بعد از این که مشخص شد برای عید به ایران نمی روم کلی دلخوری و دمقی نصیبم شد مخصوصا که اطرافیانم همگی رفتند برای همین حال و حوصله ای برای نوشتن نماند ولی حالا خوبم و به زودی می نویسم

0 Comments:

Post a Comment

<< Home