nemogoody

Monday, September 15, 2008

ارتش سری - Secret Army

سلام بر همگی،

از بین کانال های تلویزونی که به صورت جدی به آنها علاقه مند شده ام ، کانال تی وی هیستوری است که این روزها سریال ارتش سری را نشان می دهد. یاد روز هایی می افنتم که شیفت بعد از ظهر به مدرسه می رفتم برای همین اجازه بیدار ماندن و دیدن این سریال را داشتم . از آن گذشته چه بحث هایی که چرا لیزا با نام مستعار ایوت باید رابط باشد و چرا آلبرت با وجودی که مرد است و ظاهر مناسبتری دارد باید از یک زن دستور بگیرد و بعد از این که از این بحث های مردسالارانه می گذشتیم بازار مقایسه زیبایی لیزا و مونیک و ناتالی داغ می شد.

خلاصه این که حسابی یاد ایام می شود این روزها با این سریال ها.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home