nemogoody

Friday, April 27, 2007

شان مردم ما!

سلام بر همگی
در راستای مبارزه با بد حجابی فکرم حسابی مشغول بود که واقعا چه موضعی راباید انتخاب کنم از طرفی موافق این ایده هستم که هر انسانی باید اختیار انتخاب لباس و آرایش و پیرایش خود را داشته باشد و از طرفی بر این باورم که بعضی از افراد واقعا به شکل دلقک خود را در می آورند و به خیابان می آیند . هر چند معتقدم این رفتار ها که از نظر علوم اجتماعی و نه اخلاق اسلامی هنجارهای اجتماعی به حساب می آیند نتیجه همین عدم آزادی است و باید به صورت علمی و اصولی به آنها رسیدگی کرد ولی با بگیر و ببند به شدت مخالفم.
خلاصه در شیش و بش این افکار بودم که به صورت خیلی اتفاقی دو ایمیل از دو دوست به دستم رسید که هر دو به این موضوع ربط دارند.
واقعا شان مردم ما چیست؟
1 Comments:

At 4:20 AM, Anonymous Anonymous said...

هنجار

 

Post a Comment

<< Home