nemogoody

Wednesday, October 13, 2010

طنز تلخ

سلام بر همگی

چقدر این روزها وصف الحال است:

دو نفر کنار هم نشسته بودند و یک کلمه هم با هم حرف نزدند. بعد از دو ساعت یکی از آنها به دیگری گفت: پیشنهاد می کنم حالا در مورد موضوع دیگری سکوت کنیم!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home